Pocket Option tassyklaň - Pocket Option Turkmenistan - Pocket Option Türkmenistan

Pocket Option-de hasaby nädip barlamaly
Ulanyjy maglumatlaryny barlamak, KYC syýasatynyň (Müşderiňizi biliň) talaplaryna, şeýle hem bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy halkara düzgünlerine laýyklykda hökmany proseduradyr.

Söwdagärlerimize dellalçylyk hyzmatlaryny bermek bilen, ulanyjylary kesgitlemeli we maliýe işjeňligine gözegçilik etmeli. Ulgamdaky kesgitleýiş kriteriýalary, şahsyýetini barlamak, müşderiniň ýaşaýan salgysy we e-poçta tassyklamasy.


E-poçta salgysyny barlamak

Hasaba gireniňizden soň, e-poçta salgyňyzy barlamak üçin basmaly baglanyşygy öz içine alýan tassyklama e-poçta alarsyňyz (Jübüt opsiýasyndan habar).

E-poçta derrew almadyk bolsaňyz, "Profil" -e basyp, Profiliňizi açyň we "PROFILE" -e basyň we
Pocket Option-de hasaby nädip barlamaly
"Şahsyýet maglumaty" blokynda başga bir tassyklama e-poçta ibermek üçin "Yzyna" düwmesine basyň.
Pocket Option-de hasaby nädip barlamaly
Bizden asla tassyklama e-poçta almasaňyz, platformada ulanylýan e-poçta salgyňyzdan [email protected] adresine habar iberiň we e-poçtaňyzy el bilen tassyklarys.


Şahsyýeti barlamak

Barlamak prosesi Profiliňizde Şahsyýet we Salgy maglumatlary dolduranyňyzdan we zerur resminamalary ýükläniňizden soň başlar. Profil

sahypasyny açyň we Şahsyýet ýagdaýy we Salgy ýagdaýy bölümlerini tapyň.

Üns beriň: Resminamalary ýüklemezden ozal ähli şahsyýet we salgy maglumatlaryny Şahsyýet ýagdaýy we Salgy ýagdaýy bölümlerine girizmeli.

Şahsyýetini barlamak üçin pasportyň skaner / surat şekilini, ýerli şahsyýetnamasyny (iki tarap), sürüjilik şahadatnamasyny (iki tarap) kabul edýäris. Suratlaryňyzy profiliňiziň degişli bölümlerine basyň ýa-da taşlaň.
Pocket Option-de hasaby nädip barlamaly
Resminamanyň şekili reňkli, kesilmedik (resminamanyň ähli gyralary görünmeli) we ýokary ölçegli bolmaly (ähli maglumatlar aýdyň görünmeli).
Mysal:
Pocket Option-de hasaby nädip barlamaly
Pocket Option-de hasaby nädip barlamaly
Suratlary ýükläniňizden soň barlamak haýyşy dörediler. Barlamagyň gidişini degişli goldaw biletinde yzarlap bilersiňiz, şol ýerde hünärmen jogap berer.

Salgyny barlamak

Barlamak prosesi Profiliňize Şahsyýet we Salgy maglumatlary dolduranyňyzdan we zerur resminamalary ýükläniňizden soň başlar. Profil

sahypasyny açyň we Şahsyýet ýagdaýy we Salgy ýagdaýy bölümlerini tapyň.

Üns beriň: Resminamalary ýüklemezden ozal ähli şahsyýet we salgy maglumatlaryny Şahsyýet ýagdaýy we Salgy ýagdaýy bölümlerine girizmeli.

Fieldshli meýdanlar doldurylmalydyr (islege görä “salgy 2 setirinden”). Salgy barlamak üçin, hasabyň eýesiniň adynda we salgysynda 3 aýdan köp bolmadyk adres resminamasynyň kagyz bilen berlen subutnamasyny kabul edýäris (peýdaly töleg, bank hasabaty, salgy şahadatnamasy). Suratlaryňyzy profiliňiziň degişli bölümlerine basyň ýa-da taşlaň.
Pocket Option-de hasaby nädip barlamaly
Resminamanyň şekili reňkli, ýokary çözgütli we kesilmedik bolmaly (resminamanyň ähli gyralary aýdyň görünýär we kesilmeýär).

Mysal:
Pocket Option-de hasaby nädip barlamaly
Suratlary ýükläniňizden soň barlamak haýyşy dörediler. Barlamagyň gidişini degişli goldaw biletinde yzarlap bilersiňiz, şol ýerde hünärmen jogap berer.

Bank kartoçkasyny barlamak

Kart barlagy, bu usul bilen yzyna alynmagyny haýyş edensoň elýeterli bolar.

Çekmek haýyşy döredilenden soň, Profil sahypasyny açyň we "Karz / debet kartyny barlamak" bölümini tapyň.
Pocket Option-de hasaby nädip barlamaly
Bank kartoçkasyny barlamak üçin, kartyňyzyň öň we arka taraplarynyň skanirlenen suratlaryny (suratlaryny) Profiliňiziň degişli bölümlerine ýüklemeli (Kredit / debit kartoçkasyny barlamak). Öň tarapynda, birinji we soňky 4 sandan başga ähli sanlary ýapmagyňyzy haýyş edýäris. Kartanyň arka tarapynda, CVV kody ýapyň we karta gol çekilendigine göz ýetiriň.

Mysal:
Pocket Option-de hasaby nädip barlamaly
Barlag haýyşy başlanandan soň dörediler. Barlagyň gidişini yzarlamak ýa-da kömek üçin goldaw toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Thank you for rating.