Pocket Option Şahamça maksatnamasy - Pocket Option Turkmenistan - Pocket Option Türkmenistan

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Pocket Option-de hyzmatdaş bolmaly
Maliýe ýa-da ikilik opsiýalary giňişliginde bir web sahypasyny işledýän bolsaňyz ýa-da başga bir ýol bilen söwda edip biljek adamlara girip bilýän bolsaňyz, indi birnäçe pul ikitaraplaýyn opsiýalary bilen baglanyşykly programmalar, saýtlar we torlar bar, olaryň üsti bilen pul gazanyp bilersiňiz. gelýänler / okyjylar. Bu baglanyşyk shemalary gurşun öndürmek we / ýa-da girdeji paýlaşmak ideýasynyň üstünde işleýär.

Müşderini dellala ibereniňiz üçin aýlyk alýarsyňyz. Näçe aýlyk alýandygyňyz, näçe girdeji gazanyp biljekdigiňize we bularyň näçesiniň dellal üçin tölegli müşderä öwrülmegine baglydyr. Ikitaraplaýyn wariantlara hemişe gyzyklanma bildirip, gazanmak üçin garaşýan köp pul bar. Iň köp aýlyk alýan programmalary şu ýerden tapyň


Jübü opsiýasy bilen baglanyşykly maksatnama

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Pocket Option-de hyzmatdaş bolmaly
Peýdany paýlaşmak boýunça komissiýa 80% -e çenli
 • Girdejini paýlaşmak boýunça komissiýaňyzy IB hökmünde 50% -den 80% -e çenli ýokarlandyrmak üçin profil statusyňyzy ýokarlandyryň!

Täze müşderileri özüne çekiň we goşmaça bonuslar alyň!
 • FTD-leri näçe köp müşderini özüne çekseňiz, bonus mukdary şonça-da köp bolar!

Salgylaryňyzyň arassa dolanyşygyndan pul gazanyň!
 • Her ugrukdyrma jedelinden komissiýa alyň. Kompaniýa girdeji gazansa, komissiýa paýlaşmakdan goşmaça girdeji gazanarsyňyz.


Jübi opsiýasy hyzmatdaşlary üçin aýratyn şertler

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Pocket Option-de hyzmatdaş bolmaly
 • Peýdany paýlaşmak : Passiw uzak möhletli girdeji bilen ösen girdeji paýlaşma ulgamy.
 • FTD-ler üçin bonuslar : Müşderiler üçin ilkinji goýumlar üçin tölegler bilen goşmaça bonus ulgamy.
 • Hepdelik tölegler : Profiliňiz näçe ýokary bolsa, ýygy-ýygydan töleg alyp bilersiňiz.
 • Arassa dolanyşyk komissiýasy : Söwda göwrümli salgylanmalar üçin komissiýa alyň. Ses näçe uly bolsa - girdejiňiz şonça-da ýokarydyr.
 • Mugt gatnaşmak bilen şäriklik bäsleşikleri : Goşmaça komissiýa alyň we çykyşyňyz üçin ajaýyp baýraklary alyň.
 • Giňişleýin mahabat materiallary
 • Awtomatlaşdyryş üçin yzyna gaýtaryşlar
 • 24/7 goldaw we kömek
 • Kömekçi maksatnama
 • Jübi programmalary we baglanyşyklar


Hyzmatdaş nädip bolmaly

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Pocket Option-de hyzmatdaş bolmaly
1. Hyzmatdaş hasaby bellige alyň
 • öndürijilikli boluň we komissiýaňyzy 80% -e çenli ýokarlandyrmak üçin profil statusyňyzy ýokarlandyryň

2. Täze müşderilere ýüz tutuň
 • işjeň ýüzlenmeleriň mukdary näçe köp bolsa, siziň komissiýaňyz we bonusyňyz şonça köp

3. Müşderiler söwda edip başlaýarlar
 • jübüsindäki opsiýa hasaplarynda söwda mukdaryny döretmek

4. Her işjeň ugrukdyrma üçin komissiýa alyň
 • saýlanan şahamça kampaniýasyna we hyzmatdaş ýagdaýyna baglylykda

Şahamça kampaniýalaryňyz üçin görnüşi teklip ediň

Hyzmatdaşlyk programmamyzdan iň köp girdeji gazanmak üçin traffik akymlaryňyzy bölüň we birleşdiriň, şahamça kampaniýalaryňyz üçin girdeji
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Pocket Option-de hyzmatdaş bolmaly
paýlaşmak teklibini saýlap bilersiňiz.
 • Salgylaryňyzyň umumy söwda işjeňligine esaslanyp, kompaniýalaryň girdejisinden komissiýa alýarsyňyz

Goýum paýlaşmak teklibi
 • Referollamalaryňyz bilen goýlan ilkinji goýumlaryň esasynda komissiýa alarsyňyz

Ses paýlaşmak teklibi
 • Salgylaryňyzyň umumy söwda mukdaryna esaslanan komissiýa, şeýle hem ýollamalaryňyzyň umumy söwda işjeňligine esaslanýan Kompaniýa girdejilerinden komissiýa alýarsyňyz.

Dolanyşygy paýlaşmak teklibi
 • Salgylaryňyzyň umumy söwda mukdaryna esaslanyp komissiýa alarsyňyz

CPA teklip
 • GEO we FTD mukdaryna esaslanýan işjeň müşderini görkezmek üçin bir gezeklik komissiýa alarsyňyz

Kömekçi maksatnama


Profil derejeleri boýunça teklipler

Yzygiderli Premium VIP IB
Şertler 3 - 49 FTD 50 - 199 FTD (ýa-da umumy mukdary 2 500 dollardan ýokary bolan 50 - 199 FTD) 200 - 499 FTD (ýa-da umumy mukdary 10 000 dollardan geçýän 200 - 499 FTD) 500+ FTD (ýa-da umumy mukdary 25 000 $ -dan gowrak 500 FTD-den)
Girdejileri paýlaşmak 50% 60% 70% 80%
Goýumlary paýlaşmak Ilkinji goýum üçin 50% Ilkinji goýum üçin 100% Ilkinji 5 goýum üçin 50% Her goýum üçin 50%
Sesiň paýlaşylmagy 40% girdeji paýy + 2% arassa dolanyşyk 50% girdeji paýy + 2,5% arassa dolanyşyk 55% girdeji paýy + 3% arassa dolanyşyk 60% girdeji paýy + 3% arassa dolanyşyk
Dolanyşygy paýlaşmak 4% arassa dolanyşyk 4,5% arassa dolanyşyk Arassa dolanyşyk 4,7% Arassa dolanyşyk 5%
CPA Komissiýa GEO we goýum mukdaryna baglydyr Komissiýa GEO we goýum mukdaryna baglydyr Komissiýa GEO we goýum mukdaryna baglydyr Komissiýa GEO we goýum mukdaryna baglydyr
Kömekçi komissiýa 5% 7% 10% 10%
Her bir müşderi üçin iň ýokary komissiýa, $ 1000 5000 Çäklendirilmedik Çäklendirilmedik
Bonus + + + +
Töleg ýygylygy Her duşenbe Her duşenbe Her duşenbe Her duşenbe
Thank you for rating.