Pocket Option Açyk hasap - Pocket Option Turkmenistan - Pocket Option Türkmenistan

Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
E-poçtaňyz, Facebook hasabyňyz ýa-da Google hasabyňyz bilen aňsat ädimler bilen “Jübüt opsiýasy” hasabyny açyň. Soňra täze döredilen hasap bilen Pocket Option-a giriň.


Jübüt opsiýasynyň hasabyny nädip açmaly

Gmail ulanyp, jübü opsiýasy hasabyny nädip açmaly

1. Web sahypamyza giriň we web sahypasynyň ýokarky sag burçundaky " Hasaba alyş " düwmesine basyň, soňra hasaba alyş görnüşindäki " Google " düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
2. Täze açylan penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Ondan soň şahsy jübüt opsiýa hasabyňyza äkidiler.

Demo hasaby ulanmak isleseňiz, "Söwda" we "Çalt söwda demo hasaby" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Indi söwdany başlap bilersiňiz. Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar.

Demo hasaby platforma bilen tanyşmak, dürli aktiwlerde söwda endikleriňizi amala aşyrmak we töwekgelçiliksiz hakyky wagt çyzgysynda täze mehanikleri synap görmek üçin guraldyr.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Şeýle hem, hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz, "Söwda" we "Çalt söwda hakyky hasaby" düwmesine basyp bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Göni söwdany başlamak üçin hasabyňyza maýa goýmaly bolarsyňyz (Iň az maýa goýum mukdary 5 $).
Jübüt opsiýasyna nädip goýum goýmaly


“Facebook” ulanyp, “Jübüt opsiýasy” hasabyny nädip açmaly

Hasabyňyzy “Facebook” -da hasaba almak mümkinçiligiňiz bar we muny birnäçe ýönekeý ädimde edip bilersiňiz: 1. “Facebook”

düwmesine basyň . 2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da hasaba alnan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. 3. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň. 4. "Giriş" -e basyň. “Giriş” düwmesine basanyňyzdan soň , Jübi opsiýasy adyňyza, profil suratyňyza we e-poçta salgyňyza girmegi soraýar. Dowam et düwmesine basyň ... Ondan soň awtomatiki usulda “Jübüt opsiýasy” platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

E-poçta ulanyp, jübüt opsiýasy hasabyny nädip açmaly

1. rightokarky sag burçdaky " Hasaba alyş " düwmesine basyp, platformadaky hasap üçin ýazylyp bilersiňiz . 2. Hasaba girmek üçin zerur maglumatlary doldurmaly we "BELLI" düwmesine basmaly
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
  1. Dogry e-poçta salgysyny giriziň .
  2. Güýçli parol dörediň.
  3. Ylalaşygy okaň we kabul ediň .

Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Jübüt opsiýasy e-poçta salgyňyza tassyklama hatyny iberer . Hasabyňyzy işjeňleşdirmek üçin şol poçta baglanyşygyna basyň. Şeýlelik bilen, hasabyňyzy bellige almagy we işjeňleşdirmegi tamamlarsyňyz.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Gutlaýarys! Üstünlikli hasaba aldyňyz we e-poçtaňyz tassyklandy.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli


Jübi opsiýasynyň hasabyny ykjam web arkaly açyň

Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Ondan soň, dellalyň web sahypasyna giriň .

Çep ýokarky burçdaky "Menýu" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
"REGISTRATION" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Bu ädimde henizem maglumatlary girizýäris: e-poçta, parol, "Ylalaşygy" kabul edýäris we "GELIP" basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Ine! Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.

Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar, goýumdan soň hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz .
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

Pocket Option App iOS arkaly hasap açyň

IOS ykjam enjamyňyz bar bolsa, “Pocket Option” programmasyny “App Store” -dan ýa-da şu ýerden göçürip almaly bolarsyňyz . “PO Trade” -ni gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a göçürip alyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
IOS ykjam platformasynda hasaba almak hem elýeterlidir . "Hasaba alyş" düwmesine basyň .
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
  1. Dogry e-poçta salgysyny giriziň .
  2. Güýçli parol dörediň.
  3. Ylalaşygy barlaň we "SIGN UP" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Üstünlikli hasaba alnandan soň täze sahypa görkezmek, ilki Demo hasaby bilen söwda etmek isleseňiz "elatyr" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Balansda 1000 dollar bilen söwda başlamak üçin "Demo hasaby" saýlaň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Hakyky fondlar bilen söwdany başlanyňyzdan soň, hakyky hasabyňyza geçip, puluňyzy goýup bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli


“Pocket Option App Android” arkaly hasap açyň

Pocket Option programmasy bilen göni telefonyňyzdan söwda ediň. Google Play Store-da Jübüt opsiýasy dellalyny ” göçürip alyň ýa-da şu ýere basyň we enjamyňyza guruň.

Söwda platformasynyň ykjam wersiýasy onuň web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. Mundan başga-da, “Android” üçin “Pocket Option” söwda programmasy onlaýn söwda üçin iň oňat programma hasaplanýar. Şeýlelikde, dükanda ýokary bahasy bar. Täze jübüt opsiýasy hasaby döretmek üçin "Hasaba alyş" düwmesine
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
basyň .
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
  1. Dogry e-poçta salgysyny giriziň .
  2. Güýçli parol dörediň.
  3. Ylalaşygy barlaň we "SIGN UP" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Ine, diňe Jübüt Opsiýa hasabyňyzy hasaba aldyňyz. Hakyky hasap bilen söwda etmek üçin "Goýum" -a basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Size laýyk goýum usulyny saýlaň. Demo hasaby bilen söwda etmek üçin "elatyr"
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
düwmesine basyň . Demo hasabyna basyň. Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli


Söwda 1 basmak bilen başlaň

Platformada hasaba durmak, birnäçe gezek basmakdan ybarat ýönekeý prosesdir. Söwda interfeýsini 1 gezek basmak üçin “BIR KLIKDE BAŞLA” düwmesine basyň . Bu sizi demo söwda sahypasyna
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
alyp barar . Demo hasabyndaky 10 000 dollar bilen söwdany başlamak üçin " Demo hasaby" -a basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Hasaby ulanmagy dowam etdirmek üçin söwda netijelerini tygşytlaň we hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz. Jübüt opsiýasy hasaby döretmek üçin "Hasaba alyş" düwmesine basyň. Elýeterli üç wariant bar: ýokardaky ýaly e-poçta salgyňyz, Facebook hasabyňyz ýa-da Google hasabyňyz
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
bilen ýazylmak . Size gerek zat, islendik amatly usuly saýlamak we parol döretmek.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Sanly we çalt söwdanyň arasyndaky tapawutlar

Sanly söwda söwda düzgüniniň adaty görnüşidir. Söwdagär, "satyn alýança wagt" (M1, M5, M30, H1 we ş.m.) üçin kesgitlenen möhletleriň birini görkezýär we bu möhletde söwda edýär. Diagrammada iki sany dik çyzykdan - "satyn alýança wagt" (görkezilen wagta baglylykda) we "möhleti gutarýança" ("satyn alýança wagt" + 30 sekunt) ybarat ýarym minutlyk "koridor" bar.

Şeýlelik bilen, sanly söwda elmydama kesgitli sargyt ýapylýan wagt bilen amala aşyrylýar, bu bolsa her minudyň başynda.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Beýleki tarapdan, çalt söwda, möhletiniň takyk wagtyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär we möhleti gutarmanka 30 sekuntdan başlap gysga möhletleri ulanmaga mümkinçilik berýär.

Söwda sargytlaryny çalt söwda re iniminde ýerleşdireniňizde, diagrammada diňe bir dik çyzygy görersiňiz - söwda panelinde görkezilen wagta gönüden-göni bagly bolan söwda sargytlarynyň "gutarýan wagty". Başgaça aýdylanda, bu has ýönekeý we has çalt söwda tertibi.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

Sanly we çalt söwdanyň arasynda geçmek

Elmydama bu dolandyryş görnüşleriniň arasynda çep dolandyryş panelindäki "Söwda" düwmesine ýa-da söwda panelindäki wagt menýusynyň aşagyndaky baýdaga ýa-da sagat nyşanyna basyp bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
"Söwda" düwmesine basyp, Sanly
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
we Çalt Söwda arasynda geçmek Baýdaga basyp, Sanly we Çalt Söwda arasynda geçmek

Demodan hakyky hasaby nädip geçirmeli

Hasaplaryňyzyň arasynda geçmek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Platformanyň ýokarsyndaky Demo hasabyňyza basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
2. "Göni hasap" -a basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Üstünlikli goýum goýanyňyzdan soň, hakyky hasap bilen söwda edip bilersiňiz.
Jübüt opsiýasynda nädip goýum goýmaly

Jübüt opsiýasy dellal söwdasyna nädip girmeli

Google bilen jübüt opsiýasyna nädip girmeli

1. Google arkaly Jübüt Opsiýa hasabyňyza girmek ýönekeý. Şeýle etmek isleseňiz, aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
2. Soňra açylan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Ondan soň, Jübüt Opsiýa hasabyňyza äkidiler.Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar, goýumdan soň hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli


“Facebook” bilen jübüt opsiýasyna nädip girmeli

Şeýle hem, “Facebook” hasabyňyzy ulanyp, sosial ulgam arkaly “Jübüt opsiýasyna” girip bilersiňiz. Munuň üçin diňe aşakdakylar gerek:

1. “Facebook” düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da hasaba alnan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz.

3. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň.

4. "Giriş" -e basyň. "Giriş" düwmesine basanyňyzdan
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
soň , Jübi opsiýasy adyňyza, profil suratyňyza we e-poçta salgyňyza girmegi haýyş eder . Dowam et düwmesine basyň ... Ondan soň awtomatiki usulda “Jübüt opsiýasy” platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

E-poçta bilen jübüt opsiýasyna nädip girmeli

" Giriş " düwmesine basyň we giriş formasy peýda bolar. Hasabyňyza girmek üçin hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
giriziň . Giren wagtyňyz, "Meni ýatda saklaň" menýusyny ulanyň. Soňraky saparlarda, rugsatsyz edip bilersiňiz. Indi söwdany başlap bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

Jübiňiz opsiýasynyň parolyny nädip täzeden düzmeli

Platforma girip bilmeýän bolsaňyz gorkmaň, ýalňyş paroly girizip bilersiňiz. Täzesini tapyp bilersiňiz.

Web wersiýasyny ulanýan bolsaňyz, Giriş düwmesiniň aşagyndaky "Paroly dikeltmek"

baglanyşygyna basyň . Soň bolsa ulgam parolyňyzy dikeltmegiňizi haýyş edýän penjire açar. Ulgamy degişli e-poçta salgysy bilen üpjün etmeli. Paroly täzeden düzmek üçin bu e-poçta adresine e-poçta iberilendigi barada habar açylar. Mundan başga-da, e-poçtaňyzdaky hatda parolyňyzy üýtgetmek teklip ediler. «Paroly dikeltmek» -e basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Parolyňyzy täzeden düzer we parolyňyzy üstünlikli täzeden düzendigiňizi we gutujygyny ýene bir gezek barlamagyňyzy habar bermek üçin “Jübüt opsiýasy” web sahypasyna alyp barar. Täze parol bilen ikinji e-poçta alarsyňyz.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Ine! indi ulanyjy adyňyzy we täze parolyňyzy ulanyp, “Jübüt opsiýasy” platformasyna girip bilersiňiz.

Jübi programmasyny ulanýan bolsaňyz

, "Paroly dikeltmek" baglanyşygyna basyň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Täze penjirede, hasabyňyza gireniňizde ulanan e-poçtaňyzy giriziň we "RESTORE" düwmesine basyň. Soňra web programmasy ýaly galan ädimleri ýerine ýetiriň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli


Jübi opsiýasy mobil webine giriň

“Pocket Option” söwda platformasynyň ykjam web wersiýasynda söwda etmek isleseňiz, aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Ondan soň, dellalyň web sahypasyna giriň. E-poçtaňyzy we parolyňyzy
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
giriziň we "GELI" düwmesine basyň. Ine! Indi platformanyň ykjam web wersiýasynda söwda edip bilersiňiz. Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli

“Pocket Option” iOS-a nädip girmeli

IOS ykjam platformasyna girmek, “Pocket Option” web programmasyna girmäge meňzeýär. Programmany enjamyňyzdaky “App Store” dükanyndan göçürip alyp bilersiňiz ýa-da şu ýere basyp bilersiňiz . “PO Trade” programmasyny gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a guruň.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy ulanyp, “Pocket Option iOS” mobil programmasyna girip bilersiňiz. E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "GELI" düwmesine basyň .
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli


“Pocket Option” “Android” programmasyna nädip girmeli

Google Play dükanyna baryp, bu programmany tapmak ýa-da şu ýere basmak üçin "Jübüt opsiýasy dellaly" gözlemeli . Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy ulanyp, “Pocket Option Android” mobil programmasyna girip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
IOS enjamyndaky ýaly ädimleri ýerine ýetiriň, e-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "GELI" " düwmesine basyň .
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Live hasaby bilen söwda interfeýsi.
Hasaby nädip açmaly we Pocket Option-e girmeli
Thank you for rating.